עמוד ראשי  |  התחבר או אם אינך עדיין רשום, הרשם בחינם.
  בלוגר  

אודות
קבלת עדכונים
רוצים לקבל הודעה במייל בכל פעם שהבלוג שלי מתעדכן ?

עדכוני RSS
חיפוש
נושאים
קבלה  (3)
ארכיון
קבלה דף היומי
08/01/2015 07:49
kabbalah

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות

איך ללמוד בפועל?

השיעורים מועברים בכל יום בשידור חי (זמנים מדויקים תמצאו ב"לוח השידורים"). בנוסף, השיעורים מוקלטים ומועלים  למרכז הלימודי של בית המדרש וכן לערוץ היוטיוב שלנו. ניתן גם להקים קבוצות לימוד ברחבי הארץ.

לימוד דף היומי בתלמוד עשר הספירות דורש מהלומד רצינות והתמדה, יחד איתנו בקהילת הסולם תוכלו להצליח ללמוד בצורה קבועה בסדר של דף היומי, תמיד נשמח לעזור על ידי מתן תשובות וע"י חונכים לימודיים.

להרשמה, שאלות, ברורים, חונכים ועוד - 0542142421 או במייל hasulam.site@gmail.com.

 

לחץ כאן לשיעורים בדף היומי בתע"ס

ו

השיעור הראשון במסגרת הדף היומי

דוגמה מרהיבה לחוקים הרוחניים העמוקים שתוכל ללמוד בתע"ס

[/three_fifth]

סרטוןתלמוד עשר הספירות - בעל הסולם - חלק א' ע...
שידור חי בקבלה
08/01/2015 07:45
kabbalah

קבלה ומיסטיקה
08/01/2015 07:42
kabbalah
גדולי ישראל על הקבלה
08/01/2015 07:41
kabbalah
קבלה
על ידי לימוד הזוהר נצא מן

הגלות ברחמים

אלפיים שנות יסורים ומכאוב עברו על עמינו, אלפיים שנות גלות ברוחניות ובגשמיות, בנ"י נעים ונדים, בעניים 

מתנדנדים, בין חושך לאור, בין יאוש לתקוה, נופלים וקמים, בנסיונות מזדככים, בסבל נצרפים, מאוה"ע 

נרדפים וראשם מכופפים, עד מתי?

שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה – כשמגיע העת למסור דין וחשבון, מן השאלות ימי

שנשאלת הנשמה "צפית לישועה?" )שבת ל"א ע"א(. ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, 

האם פועמת בנו התקוה, שהנה עוד היום נתבשר - משיח בא!? האם חיכינו לישועת הכלל? האם פעלנו לקירוב 

הגאולה השלימה?

עד מתי נחכה ומה נעשה להביא את משיח צדקינו במהרה בימינו?

הבה נתבונן בדברי רבינו הגדול הגר"א ז"ל. הגר"א שהיה כאחד מן הראשונים וכל רז לא אניס ליה, עד שגדולי 

ישראל העידו עליו שהיה נהורא דמשיח בן יוסף, וכך כותב עליו בעל ה"מגלה עמוקות" ומביא את דברי 

האריז"ל אשר "אחד מג' דברים שנצרך משיח בן יוסף לבוא בכל דור ודור הוא לגלות רזי התורה למי שראוי לזה, 

וליבי אזמר לי בבירור אשר לזה נשלח לנו עיר וקדיש משמיא נחית הה"ג הגר"א ז"ל לגלות לנו את התורה בנגלה

ובנסתר" )תולדות יצחק על ביאור הגר"א לספר יצירה חלק ב' תרבי"ד דף ק"מ ע"ב – קמ"א ע"א(

ובחיבוריו הקדושים של רבינו הגר"א מוצאים אנו את הדרך בה נלך לאורו 

עד עצם היום הזה.

והוא היה אומר: כיצד נקרב את ביאת המשיח?

בספרו אבן שלמה פרק י"א אות ג' : "הגאולה הזאת לא תהיה רק על ידי לימוד התורה ועיקר הג ומביא אולה

תליא בלימוד הקבלה". ככתוב בזוהר הקדוש )פרשת נשא קכ"ד ע"ב( אמר משה רבינו לרבי שמעון בר יוחאי 

"והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר ואילין לא צריך נסיון ]רצונו לומר: כי הלומד

בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיח[ ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון מן 

גלותא ברחמי. ]תרגום: משום שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים שהוא ספר הזוהר הזה, על ידו יצאו מן הגלות

ברחמים[. 

כאן המקום לצטט מתיקוני זוהר )סוף תיקון שישי(: "וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך, כד איתגליא 

לתתא בדרא בתראה, בסוף יומיא, ובגיניה וקראתם דרור בארץ", ע"כ. תרגום בלשוה"ק: וכמה בני אדם למטה 

יתפרנסו, ר"ל יעסקו ויחיו, מזה החיבור שלך, כאשר יתגלה למטה בדור האחרון, בסוף הימים, ועל ידי זה יקויים 

וקראתם דרור בארץ, וכתב שם הגר"א בביאורו, "שיגאלו על ידי לימוד הזהר", עכ"ל.

מעלות לימוד הזוהר רבות הן ונלקט פירורין זעירין ממה שאמר 

רבינו הגר"א על לימוד הזוהר הקדוש.

שלומי אמוני ישראל המאמינים בד' ובתורתו, קבלו את התורה הכתובה ביד משה ואת התורה המסורה על פה 

ביד משה, תורת הנגלה. וקבלו את תורת הקבלה והסוד מאת התנא רבי שמעון בר יוחאי, בכך נשלם 

פרד"ס התורה שהוא פשט רמז דרש סוד. וכך כתב הרמ"מ משקלוב בפי' הגר"א על משלי )ב, ט( ששמע מהגר"א 

כמה פעמים, שכאשר מבין הסוד – ירכוש את כל פרד"ס התורה על בוריו, אבל כל עוד שלא יבין הסוד גם פשט

התורה לא יבין בברור. )מקדש מלך זוהר משפטים(

ולבסוף משיגים את התורה הנגלית." כך מובא גם בסידור הגאון מוילנא: "ההשגה מתחילה מתורת הנסתר ורק אחר כך משיגים יתר חלקי התורה.

לא רק זאת לימוד הזוהר נצרך לכל יהודי לשלימות גופו ונפשו כפי שמצינו באבן שלמה פרק ח' אות כ"ו: 

"פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש והחיצוניות לחיצוניות הגוף" תורת הנסתר מעניק 

חיות לנפש האדם, ותורת הנגלה מחיה את גופו. מכאן שאין שלימות לאדם רק ע"י תוספת לימוד פנימיות התורה, 

שם "והעוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגרות בהם" מעין הבטחה ללומדי הזוהר הקדוש. כל וממשיך

מי שילמד בזוהר הקדוש ינצל מן היצה"ר ויגבור עליו. ומי אינו רוצה להנצל מתגרות היצר? מי אינו חפץ 

להנצל מנסיונות החיים? הרי היצר הרע אינו מרפה מאתנו אף לא לדקה ועובד עלינו במשרה מלאה סביב השעון. וכאן 

מבטיחים לנו שיכול נוכל לו ולא יהיה בכוח היצר לשלוט בנו. היאך? ע"י לימוד הזוהר.

אותו הדבר מצינו גם בפירוש הגר"א על משלי ה' י"ח: "העוסקים ברמז וסוד אין יצר הרע יכול להתגבר בהם".

מקובל על פי הגר"א ללמוד בכל יום זוהר ושערי אורה כפי שנכתב בספר הנהגות צדיקים )הנהגות פרטות ואכן

כתוב בהקדמת הספר זוהר הרקיע: "ורבינו הגר"א ז"ל אשר היה כאחד מן הראשונים... 

וכל רז לא אניס ליה... כתב פירושים על הזוהר הקדוש והאדרא רבה קדישא והספרא 

דצניעותא והתיקוני זוהר, ובביאורים על השולחן ערוך מביא מקורות מדברי הזוהר... 

וכל תמימי דרך הולכים בתורת הזוהר ומאמינים בו".

מהרבי שמעון בן יוחאי ואילך התחיל להתנוצץ שני אלפי

ימות המשיח, ומהבעש"ט ואילך התחיל להתנוצץ התגלות

המשיח. )שארית ישראל - ווילעדניק - שער ההתקשרות, דף

י"ב טור ד'(

קדושת הבעש"ט בלימוד הזוהר

אין בכוחו של בן אנוש להשיג דק מן הדק בהבנתו של הבעש"ט ובידיעותיו בתורת הסוד נוכל אולי להבין מעט 

מזעיר מן הכתוב בספר פרי צדיק )פרשת ויגש דף ק"ה טור ב'(: איתא מרבינו הבעש"ט זצוק"ל שהראה לרבי 

ר' בער ענין בקבלה, ואמר הרבי ר' בער הפשט וכיון האמת, ואמר לו הבעש"ט זצוק"ל, אם כי הפשט הוא אמת, 

אכן אין שום חיות בהדברים, וכשאמר לו הפשט בחיות קדושה נתמלא החדר מלאכים, שמצד שהי' בחיות פי ה' 

נעשה מכל דיבור מלאך. ]ועיין ספר דברי ישראל )מודזיץ( כללי אורייתא )דף י"ב טור ד'(, וזל"ק: מפורסם המעשה 

מן הבעש"ט הק' עם הרבי ר' בער, מהמאמר מספר עץ חיים, שהי' בו כמה שמות מלאכים, ומיד שאמר הבעש"ט 

זצוק"ל המאמר, נתמלא כל הבית אורה, וראו בחוש ממש. את המלאכים הנזכרים[.

הסגולות הטמונות בלימוד הזוהר:

 מסוגל לנשמה 

מהרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע בס' אמרי פנחס השלם )דף ק"ן(, וז"ל: "צריך מלמד )לתלמידים( ללמוד ומובא

זהר, שהוא בח'י עץ החיים, שיכול להמשיך נשמה לתלמידים. כי מה שהרב נותן שכל ישר להתינוק, בזה 

מניח בו נשמה אמיתית", עכ"ל. )ואני שמעתי שזה מקובל עוד מהבעש"ט זי"ע(. כי הזהר מלהיב ומאיר את הנשמה 

של כל איש מישראל, באופן שיוכל להשפיע הארה של נשמה קדושה גם בזולתו. 

אמר הבעש"ט ז"ל, בג' דברים הכלל היפך ממה שאמרו אחד המרבה ואחד כו' ובלבד שיכוין, אלא אחד המכוין 

כו' ובלבד שירבה, אמירת הזוהר מסוגל לנשמה, שקידת מקוואות מטהר הגוף, נתינת צדקה, אמרז"ל הנותן 

סלע לצדקה בשביל שיחי' בני הרי זה צדיק גמור, דעל כל פנים מחי' את העני.

)ספר נתיב רש"י, בשם "מורי", ה"ה הרה"צ ר' הלל מפאריטש(

וירבה בימים אלו ]ימי אלול[ בצדקה ובלימוד זוהר ותיקונים ותהלים. )מורה באצבע סי' ח' קטע רמ"ח(

הבעל שם טוב מעורר על לימוד תיקוני זוהר

הנני רושם לך תלמידי המובהק הרב הגאון הקדוש מ' יעקב יוסף הכהן נ"י בקצרה על נייר קטן בכיון בכדי שתשא 

אותו בכל עת. קבלתי ממורי ורבי וכו' ]הבעש"ט[, תיקונים ילמד בכל השנה בכל יום.

איעצך ויהי אלוקים אתך, בכל לילה קודם השינה ממש תלמוד מאמר אחד מתיקוני הזוהר הקדוש ואז תישן 

בטח ובל תירא. והשי"ת יטע בלבנו אהבתו ויראתו דוקא, אמן כן יהי רצון. מנאי מורו ישראל במוהר"ר 

אליעזר בעל שם ממעזבוז. )כתר שם טוב(

הבעש"ט צוה לאנשיו שקודם כל תפילה ילמדו מאמר זוהר ותיקונים. )ליקוטי תורה )טשרנוביל( הדרכה ז', דף 

לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד, בשגם לא ידע מאי קאמר ואף שיטעה בקריאתו. והוא תיקון גדול 

לנשמה, לפי שהגם דכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, מכל מקום נתלבשה בכמה סיפורים, ואדם 

הקורא ומבין הסיפורים נותן דעתו על פשט הפשוט, אבל ספר הזוהר מן הסודות עצמן בגלוי, והקורא יודע שהם 

סודות וסתרי תורה אלא שאינו מובן מקוצר המשיג ועומק המושג. )מורה באצבע סי' מ"ד(

מה שכתוב באגרת הקדש ששלח הבעל שם טוב זי"ע לגיסו הגאון הקדוש רבי אברהם גרשון זצ"ל אשר ודע

הובא בספר פורת יוסף, שהבעש"ט עשה עליית נשמה ונכנס להיכל המשיח וז"ל ושאלתי את פי משיח 

אימת אתי מר והשיב בזאת תדע בעת שיתפרסם למודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה מה שלמדתי אותך 

והשגת ויוכלו גם המה לעושת יחודים כמוך ואז יכלו כל הקליפות ויהי' עת רצון וישועה ותמהתי על זה והי' לי צער 

דגל מחנה אפרים בדף ל"ב ביאר מ"ש ובני ישראל יוצאים ביד רמה ומתרגמיהן בריש גלי על פי דברי ובספר

האגרת הנ"ל דמרומז כאן בפסוק ובני ישראל יוצאים מן הגלות ברי"ש גל"י. בריש ר"ת רשב"י גלי דהיינו 

כשיתגלה תורת הנסתר שחיבר אז יצאו בני ישראל מן הגלות. וכן ברי"ש ר"ת רבי ישראל בעל שם "גלי" היינו 

כשיתגלה תורתו ויפוצו מעיינותיו אז יפקון מן גלותא. ע"כ.

המודעה כפי שתלתה בסמטאות ירושלים דאז

קריאת רבני ירושלים ללימוד הזוהר -

כבר ידוע לכבודם מעלת למוד הזוהר הקדוש אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזירות קשות ורעות ומותנא 

וחרבה ובזה מעלמא, והשנה שעברה כבר עוררנו עם ישראל "תקון לגאולה האמיתית" מטעם רבנים

הגאונים מארי דארעא קדישא" הנז"ל לשקוד על לימוד הזוהר לגמור בארץ ובחוצה לארץ אלף סיומים, וכפי

הרשימות אשר קבלנו לא נגמר רק לערך שש מאות סיומים, ע"כ אנחנו רבני וגאוני ארץ הקדושה מבקשים מכל

בר ישראל אשר ידו משגת ללמוד עוד פעם בכדי גמור האלף סיומים בכ"ה אלול הבעל"ט כפי שיעור הראשון

יותר או פחות עם בני חברתו של אשתקד סיום זוהר אחד לעילוי מזל עם ישראל ולבטל כל הצרים אותם עליונים

ותחתונים ויפר עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם ולא תעשינה ידיהם תושיה, וישראל ישכון לבטח ונראה בנחמת

ציון אכי"ר. ירושלים ת"ו בש"א לחדש אייר שנת תפא"ר לפ"ק.

פי כל הצרים אותנו עליונים ותחתונים ולהחזיר העטרה ליושנה ויאמר די לצרותינו וישראל ישכון לבטח קודם הלימוד יאמר: הרי אנחנו לומדים בספר הזוהר הקדוש לעילוי שכינת עוזנו ולהרים קרן מזל ישראל ולסתום 

דברי הגאון כמוה"ר י. י. דיסקין שליט"א - עמ"י עש"ו ירושלם עה"ק תובב"א

כבר אמרו חכז"ל שתלמוד תורה היא שקולה כנגד כל המצות אשרי הזוכה להיות עמלו בתורה הן בנגלה הן בנסתר 

בספר זוה"ק והתיקונים. וכדאי הוא רשב"י התנא האלקי זיע"א לפטור את כל העולם כלו מן הדין ולקרב את הגאולה 

ועינינו תחזינה בהגלות נגלות אור ה' ומלאה הארץ דעה את ה' בבא גא"צ וישראל נושע בה' תשועת עולמים בעגלא 

מסכים אני לכל המדובר למעלה ומבקש מאחב"י בכל מקום להתמיד בלמוד הקדוש הנזכר ובסדר הנזכר וזכות 

התנא הקדוש רשב"י זיע"א ותוה"ק יגן עלינו לזכות לראות בגאולת ישראל ברחמים בב"א כמ"ש הנביא 

ובעה"ח יום פסח שני תרפ"א בא ס"ט יפרח כשושנה לפ"ק - הצבי יעקב מאיר ס"ט ראשון לציון וראש הרבנים בא"י.

ע"ד תועלת ונחיצות הלימוד הקדוש של הזוהר הקדוש התיקונים כבר כתבתי בזה שנה שעברה השי"ת ברחמיו 

יתן התעוררות תשובה מלעילא בלב עמלו ישראל ונזכה לראות בישועה קרובה כעתירת לב ונפש המחכה.

הק' יוסף חיים זאננעפעלד - רב ואב"ד לקהלת האשכנזים - בעה"ק ירושלים תובב"א

"על לימוד הזוהר אין שום הגבלות..."

וכן אמר הגאון הצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל משם רבו החפץ חיים זצ"ל שעל לימוד ספר 

הזוהר אין שום הגבלה כי רובו מדרש והיה החפץ חיים מעורר לכולם שילמדו כל שבת את 

הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים. 

"לשון הזוהר הקדוש מעורר יותר מכל מאמרי החז"ל" 

)מעשה איש, למרן הגאון הקדוש בעל החזו"א זצ"ל(

תקון לגאולת האמתית - מטעם הרבנים הגאונים

מארי דארעא קדישא

לכל כי ספר הזוהר של התנא האלהי, אור העולמות העליונים והתחתונים הנאמר עליו זה האיש מרעיש ידוע

הארץ מרגיז ממלכות ובגמרא אמרו דילידה אימיה כרבי שמעון תיליד ואי לא לא תיליד )מכות י"ז ע"ב( 

הוא עטרת ראשינו ותפארתנו, הרשב"י זיע"א אשר תורתו בוקעת לאלפי אלפים ורבבי רבבות עולמות ועוברת בין 

שרפים ואופנים וחשמלים וחיות הקודש מקום נהרי אש אוכלת אש עד קול דממה דקה לפני הקב"ה ושמח בה ובונה

בה עולמות חדשים ומרחם על עלמא.

והרב "כסא מלך" )פירוש על תיקון מ"ג( אמר לימוד הזוהר בגירסא בונה עולמות עליונים. פוק חזי מה שכתב הגאון חיד"א זלה"ה, לימוד הזוהר מרומם על כל למוד אפילו דלא ידע מאי קאמר.

עוד אמר אליהו ז"ל לרבי שמעון בהאי ספר הזוהר יתפרקון מן גלותא כד אתגליא בדרא בתראה.

עוד בדף קכ"ד ע"ב לשון משה רבינו לרבי שמעון. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקעי בהאי חבורא דילך דאיהו ספר 

הזוהר באלין לא צריך נסיון )ר"ל כי הלומד בספר הזוהר לא יסבול חבלי משיח( ובגין דישראל עתידין למטעם 

מאילנא דחיי דא הוא ספר הזוהר יפקון ביה מגלותא ברחמי. 

עוד בהקדמת התיקונים "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע" וגו' והמשכילים אינון ר' שמעון וחבריא יזהירו כד

אתכנשו למעבד האי חבורא רשותא אתייהב להון ואליהו עמהון ולכל נשמתין דמתיבתא לאחתא בינייהו

ולכל מלאכייא, באתכסייא ובארח שכל ועלת על כולא יהיב רשו לכל שמהן קדישין וכל הוויין וכל כנויין לגלאה לון

רזין טמירין כל שם בדרגא דיליה, ורשותא יהב לעשר ספירן לגלאה לון רזין טמירין דלא אתייהב רשו לגלאה לון עד

דייתי דרא דמלכא משיחא. המורם מן האמור כי הגאולה תלויה בלימוד הזוהר.

נכתוב מה גורם בעולם בטול לימוד הזוהר, ונקח אותו מדברי הרב הגדול המקובל האלהי רבי חיים ויטאל ועתה

זלה"ה תלמיד הרב האר"י זיע"א הכתוב בהקדמת שער ההקדמות, וז"ל אני הצעיר בעיר הדל באלפי חיים 

ויטאל בן לא"א הרב יוסף ויטאל זלה"ה בהיותי בן שלשים לכח תשש כחי וישבתי משתומם ומחשבותי תמהים כי 

עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו תרופה לא עלתה למחלתנו, אין מזור לבשרינו, ולא עלתה ארוכה למכתנו, 

ולחרבן בית מקדשנו, אוי לנו כי פנה היום וגם נטו צללי ערב וכלו כל הקצים ועדיין בן דוד לא בא. ואתנה את פני 

לחקור ולדעת מה זה ועל מה זה נתארך קצינו וגלותינו ומדוע לא בא בן ישי? ומצאתי און לי ואנינה בקרבי ולבי דוי, 

ממאמר אחד הובא בספר התיקונים תקון ל' וז"ל תנינא כתיב ורוח אלהים מרחפת וכו' והיא אומרת מה אקרא וכו' 

ובההוא זמנא וכו' ויזכור כי בשר המה רוח הולך ולא ישוב דא הוא רוחו של משיח ווי לון דגרמי דיזיל ליה מן עלמא 

ולא בען לאשתדלא בחכמת הקבלה )ר"ל לימוד הזוהר( וגרמי עניותה וחרבא ובזה והרג ואבדן בעלמא, והאי רוח

דאסתלק דא הוא רוחו של משיח כמה דאתמר ואיהו רוה"ק רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' ע"כ.

הרי כי לימוד הזוהר הוא מעורר הרחמים ונשמתו של משיח ויתגלה ויבנה המקדש וישראל ישכון לבטח, 

והלומד בו בטוח שלא יסבול צער חבלי משיח, אשר על כן אנחנו חכמי ורבני עיר הקודש ירושלים תו"ב 

ובתי דינים נתעוררנו ליסד למוד הזוהר בארץ ובחוץ לארץ בכדי לגמור הספר הזוהר ויהיה הסיום בכ"ה אלול הבע"ל 

יום בריאת העולם, וילמדו הזוהר והתיקונים אלף פעמים בסוד האלף לך שלמה. ולכן אנחנו קוראים לכם אחינו

חכמים רבנים, סוחרים בעלי בתים בעלי מלאכות חזקו ואמצו לקחת חלק עמנו, והחלש יאמר גבור אנו זכו והתחברו

בחברה הזאת וכל אחד יחטוף חלק מהזוהר ובשעת הפנאי ובין הדבקים ילמוד איזה עלין כפי הסדר אשר יתנו

לכם הגבאים והמנהלים בין בארץ בין בחו"ל אשריכם ישראל דעו מי מטהר אתכם אביכם שבשמים, דעו כל מלה

ומלה נעשית אלף אלפין ורבי רבוון עולמות עליונים בשמים כנזכר בהקדמת אור החמה.

אחינו גבאי ומנהלי עם קודש בארץ ובחו"ל אשר עליכם נאמר ומצדיקי הרבים כככובים לעולם ועד ואתם

עמדו ועשו משמרות משמרות וסדר לכל חבר וחבר כפי כחו באופן כי כל חבר ילמוד זוהר שלם

עד כ"ה אלול או חציו או רבעו ולזווג כל סיום שלם על ג' או ד' חברים בכדי לדעת כמה סיומים יש בכל עיר ועיר

להשלים אלף פעמים וככר מנינו חברת מזכה את הרבים, להשתדל בזה וברור כי גם אנשי חו"ל יעלה הלימוד שלהם

עם אנשי עיר הקודש במסלת בית קדש הקדשים בסוד כל ישראל ערבים זה בזה, ונכנס לשנה חדשה שנת גאולה

וישועה ברחמים על עמו ישראל ועל כל העולם כולו, ואחר הסיום אם יצטרך עוד נחזור עוד פעם סדר שני וזכות 

התנא הרשב"י זיע"א יגן עלינו ויגן עליכם ואתם שלום. 

וראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש דפין בזוהר בכל יום והוא תועלת גדול ותיקון גדול לנפש 

להאירה ולזככה ולתקנה ולכלות קוצים מדות רעות ותאוות רעות לזכות בנועם השם והוא 

מרפא ותיקון לחטאים ופשעים של הנפש.

רבי שלום שרעבי חיבר ספרים רבים וחשובים בחכמת הקבלה, אחד מן הספרים נקרא 

בשם "קול-קורא" - בו כתב על חובת לימוד הזוהר והקבלה בדור הזה, וראיות אין ספור כי

לא רק שמותר לעסוק בתורת הסוד הזוהר והקבלה אלא חובה לעסוק בה.

רבי שניאור זלמן מלאדי - האדמו"ר הזקן "בעל התניא"

שמעתי ממהר"ם הלוי יפה שאמר בשם אדמו"ר הזקן נבג"מ סגולה למחשבות זרות בעת 

התפילה הוא ג' דרכים וכו', וכן ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמה אעפ"י דלא ידע מאי קאמר, 

ולכן כיון שג' דברים אלו אינם צריכים כוונה, לכן מועילים לטהר המחשבה ממחשבות זרות. )ס' 

מי שהוא בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזוהר אף שאינו מבין, כי מה איכפת ליה שאינו מבין 

)רבי שניאור זלמן מלאדי, אדמו"ר הזקן )בעל התניא(, מאמרי האדמו"ר הזקן הקצרים 1דף תקע"א(

מגדל עז, מאמרי דא"ח מאדמור"י חב"ד, ע' תכ"ו(

אפילו הכי הוא סגולה.

 הרבי "צמח צדק" אמר פעם ביחידות: לימוד הזוהר מרומם את הנפש. לימוד המדרש מעורר את 

 )ספר חגי ומועדי ישראל שע"י ר. זמיר, וכן נדפס בספר שיחות לנוער כרך ד' תשכ"ו – תשכ"ח(

"צמח צדק" - האדמו"ר השלישי בשולשלת חב"ד

חבר גם את הספר "ביאורי הזוהר"- ובו ביאור מאמרי הזוהר.

הלב ואמירת תהלים בבכי ודמעות "שוטפת את הכלי". – טז טבת

האדמו"ר מליובאוויטש- האדמו"ר האחרון בשולשלת חב"ד

הוראותיו האחרונות של כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשר לכינוסי הילדים, לימוד הזוהר וכו' מוכיחים 

למעלה מכל צל של ספק, על גודל השעה בה אנו נמצאים, ולכן דווקא ברגעים גדולים אלו, מוטלת 

החובה של כולנו – ללא יוצא מהכלל להתגייס במרץ למבצעיו הק', של כ"ק אדמו"ר שליט"א ... 

)עלון כפר חב"ד תש"מ – תשמ"א, דבר המערכת(

אחכה לו בכל יום שיבוא – מי שלומד זוהר מחכה ורוצה באמת את המשיח- כי הוא 

הרמב"ם בפרק י"א מהלכות מלכים הלכה א' כתב: "המלך המשיח... וכל מי שאינו מאמין בזה, או 

מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו" 

פועל כל רגע לביאת המשיח

הנה כי כן יסוד האמונה בביאת המשיח הוא להאמין בבואו ולצפות לביאתו

קריאה קדושה

בימים קשים אלו העוברים על כלל ישראל 

השם יצילנו ואין איש יודע מה ילד יום 

ורבים שואלים ומבקשים עצה ותושיה במה לעורר 

רחמי שמים ולבטל כל גזירות קשות השם יצילנו.

כל אחד ואחד למהר ולפשפש במעשיו עיקר הכל כידוע מדברי חז"ל: חובה קדושה על 

ולעשות תשובה מעומק ליבו ולהרבות בלימוד 

התורה, ובפרט לימוד ההלכה שידע לקיים מצוות 

השם בכל דקדוקיהם וכן במצוות שבין אדם לחבירו 

להרבות בתפילה ובתחינה לבורא עולם שיחיש 

לגואלינו ויאמר לצרותינו די.

האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, כמו כן יש להתחזק בדברי קדשו של התנא 

המבטיח שבזכות הקריאה בספר הזוהר הקדוש

נצא מן הגלות ברחמים, )אף ללא הבנה כלל כידוע

מדברי רבותינו( ובכדאי הוא רבי שמעון לסמוך

עליו בשעת הדחק. לכן כל אחד ואחד ישתדל

מדי יום לקרוא מספר דפים בספר הזוהר הקדוש

להצלחת כלל ישראל ולקירוב הגאולה.

עוד יש לעורר על ענין נשגב ונעלה אשר בכחו לבטל כל גזירות קשות מעם ישראל ולבטל המוות והמגיפות, והיא 

אמירת פרשת הקטורת כנודע בספר הזוה"ק )פר' ויקהל רי"ח(, וכל האומרה לא ינזק כל אותו היום ומשפיע 

ברכה וישועה לעם ישראל, ובפרט אם יאמרו סדר פרשת הקטורת במנין בארבע כנפות הארץ ובכל עיר ועיר יתבטלו 

בס"ד הגזירות וישראל ישכון לבטח )וכמו שהובא המעשה ברב אחא בזוהר פרשת וירא דף ק' ע"א ע"ב(.

שנזכה לגאולה הקרובה בקרוב ממש וכל הישועות אמן ואמן. מומלץ ביותר לקרוא את סדר פרשת הקטורת כפי הסדר שתיקן הרב יהודא פתיה זצוק"ל זיע"א ויהי רצון 

בברכה ובתפילה לשלום עם ישראל

שאלה: אמור נא לי, מהי הסגולה המיוחדת שיש בלימוד ספר הזהר?

תשובה: סגולות רבות מצינו בספרים להעוסקים בספר הזהר, וכאן נעלה בקיצור 

לדוגמא שבעה עשר מהם:

על ידי לימוד בספר הזהר זכות רבי שמעון והחברים שלו יגינו עליו. )זכירה לחיים דף יד עמוד ד'(.

ועוד שזכות רשב"י בפרטות יגן עליו גם לעולם הבא. )ספר אברהם במחזה דרוש ט"ז(.

ולימוד הזהר הקדוש סגולה ליראת שמים. )הקדמת רבי משה בסולה לספר התקונים(.

העסק בספר הזהר סגולה להשגה. )האריז"ל בשער רוח הקודש דף יא עמוד ב'(.

העסק בזהר הקדוש בתדירות סגולה להביא את האדם להתקשרות לאין סוף ב"ה. )שארית ישראל שער 

ההתקשרות שער א' דרוש ה' מאמר ב'(.

הלימוד בזהר הוא תיקון גדול לבעל תשובה. )שבחי האריז"ל(.

הלימוד בזהר הוא תקון גדול לנשמה. )מורה באצבע אות מ"ד(.

לימוד הזהר מביא לטהרת וקדושת הנפש. )פלא יועץ ערך זהר( ולזכות הנשמה )הגהות מהרצ"א אות ט'(.

לימוד בזהר הקדוש מסיר טמטום הלב )מאה שערים לבעל התניא(.

בלימוד הזהר בונה עולמות )כסא מלך על תקוני הזהר תיקון מ"ג אות ס'(.

הלומד בספר זהר הקדוש בעולם הזה, אז לעתיד לבא לא ישב בבושה. )זהר פרשת וישב דף קפ"ה עמוד א' 

לימוד סתרי התורה הוא סיוע רב להבנת נגלות התורה. )רבי אברהם מסלונים בספר תורת אבות(.

בכללות, ובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא פרשת צו(.

הלימוד בזהר מביא את האדם לאהבת הבורא )הרמ"ז בהגהותיו לספר הכוונות(.

הלימוד בזהר מביא את האדם לאמונה. )אמרי פנחס שער ט' אות ג(.

לימוד הזהר הקדוש מציל את האדם ומשפחתו ממגפה ושערורות. )שם שער ו' אות ע"ג(.

מביא רפואה לכאב שיניים. )מעשי אמת לתלמיד החוזה מלובין נדפס בספר אמת ויציב חלק ד' עמוד ל'(.

והוא רפואה לרגלים ולהוצאת קוץ. )אמרי פנחס שער ט' אות ג'(.


רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב בעל

ספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן זצללה"ה

כ'י ל'א תשכ'ח מפ'י זרע'ו הם אותיות יוחאי.על ידי רשב"י לא תשכח התורה

שבפסוק בעצמו מרומז ונסתר סוד הזה שעל ידי זרעו של יוחאי, שהוא ר' שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשתכח ודע

התורה מישראל, כי סופי תיבות של פסוק זה, כ'י ל'א תשכ'ח מפ'י זרע'ו הם אותיות יוחאי. וזה שמרמז ומגלה 

הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו, - מפי זרעו דייקא, היינו מפי זרעו של זה בעצמו שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק 

שהוא התנא יוחאי, כי על ידי זרעו של יוחאי שמרומז בזה הפסוק בסופי תיבות הנ"ל שהוא ר' שמעון בן יוחאי, על ידו 

לא תשכח התורה כי בחיבור הקדוש הספר הזהר הקדוש בחיבורא דא יפקון מן גלותא. ודע שסוד ר' שמעון בעצמו 

הוא מרומז בפסוק אחר, כי דע כי התנא הקדוש ר' שמעון הוא בחינת ע'יר ו'קדיש מ'ן ש'מיא נ'חית ר"ת שמעון, עד 

כאן לשונו. )לקוטי מוהר"ן(

רבינו למד וידע את כל ספרי הזוהר

היה מתמיד בלימודו מאוד ש"ס ופוסקים ותנ"ך ועין יעקב וספרי הזהר ותיקונים וכו', וקצת היה בלי שיעור, 

ובפרט בספרי תנ"ך ועין יעקב וכל כתבי האר"י וספרי הזוהר ותיקונים. )שבחי הר"ן ז'( 

בכיות בעת הלימוד

בלימוד הזוהר היה בוכה הרבה עד שיזכה להבין. הרבי נחמן מברסךב, שיחות הר"ן

עמקות בסוד מאפשר פקידת עקרות וריפוי חולים

על ידי עיון עמוק בסודות התורה 

יכולים לפקוד עקרות ולרפאות 

חולאת חזק. )ספר המדות אות סוד, 

מבעל ליקוטי מהר"ן זלה"ה(

סגולת הזוהר לעורר לעבודת ה'

שלימוד הזוהר מסוגל מאד ידוע

מאד ודע שע"י לימוד הזוהר 

נעשה חשק לכל מיני לימודים של 

התורה הקדושה, והלשון הקדוש של 

הזוהר מעורר מאד לעבודת השם 

יתברך. )הרבי נחמן מברסלב, שיחות 

הר"ן, ק"ח(

מי שלא נמשך אחר תורת הסוד, בהכרח שאינו מרגיש דבר הקדוש באמת

מה שאנו רואים שיש בני אדם שאין דעתם נמשכת אחר ספרים קדושים ונוראים מאד כגון ספרי הזהר וספרי 

האריז"ל וכיוצא, אעפ"י שיש בהם חידושים נוראים מאד מאד המאירים עינים ומתוקים כדבש, והם נמשכים 

דייקא אחר ענינים אחרים כגון חקירות, דע כי זהו מחמת מזגם, כי מזגם בטבעם הוא מזג רע מן התולדה שנולדו 

במזג רע שאינם יכולים לסבול את הדבר הקדוש באמת, ובאמת בודאי יש לו בחירה ויש לו כח לשבר את מזגו הרע, 

אבל מאחר שנולד במזג רע כזה, הוא צריך לסבול מרירות גדול לשבר את מזגו וטבעו הרע. ואשר לאדם שנולד 

בקדושה. )ספר שיחות הר"ן ז"ל סי' מ'(

חובת הלימוד בכל יום

האדם שילמוד התיקונים באלו הימים כל תיקון שם אותו היום דבר יום ביומו ולא יעבור כי לכל דבר יש ואשרי

לו שורש וטעם וכוונה לכן טוב שלא יקדים ולא יאחר וכן היה מנהגו הטוב של עטרת ראשינו מורינו הרב 

המופלא חסין קדוש מר שארינו הפרד"ס זיע"א ואפילו בזמן שהיה לו עול הציבור היה פונה מכל הענינים ולימד 

חובת היום, גם טוב לבעל תשובה שילמוד חמשת דפים בכל יום מהזוהר הקדוש כמו שכתב בספר שם הגדולים חלק 

ב' מערכ' ב' אות ב'.

בשם אדמו"ר הזקן נבג"מ: ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמה אעפ"י דלא ידע מאי קאמר

ט. שמעתי ממהר"ם הלוי יפה שאמר בשם אדמו"ר הזקן נבג"מ סגולה למחשבות זרות בעת התפילה הוא ג' 

דרכים וכו', וכן ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמה אעפ"י דלא ידע מאי קאמר, ולכן כיון שג' דברים אלו אינם 

)ס' מגדל עז, מאמרי דא"ח מאדמור"י חב"ד, ע' תכ"ו(

שמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן בליאזני: מועיל קריאת דברי הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר

וכמו ששמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן בליאזני, שיש בחינת טמטום המוח וכו', ולזה מועיל קריאת דברי הזוהר י.

)חנה אריאל, להרי"א מהומיל, שמות ע' ס"ד(

בדביקות נפש האדם בצירופי אותיות אף שאינו יודע ומבין הענין בעין השכל רק שהוגה ומדבר בהם, הרי הם 

כל צירופי אותיות התורה יש בהם יתרון ומעלה יתירה זו, שבדביקות נפש האדם בצירופי אותיות אף שאינו יא.

יודע ומבין הענין בעין השכל רק שהוגה ומדבר בהם )לאפוקי הרהור דלאו כדיבור דמי( הרי הם מעלים את 

הנפש למקום שלא היתה הנפש מגעת שם מצד שרשה, כי שרש אותיות התורה היא הגבה למעלה משרש הנפש.

)תורה אור לבעל התניא, פ' בשלח ד"ה אשירה לה'(

צריכים כוונה, לכן מועילים לטהר המחשבה ממחשבות זרות.

הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר.

מעלים את הנפש

האדמו"ר הזקן זיע"א פוסק: בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזהר

מי שהוא בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזהר אף שאינו מבין, כי מה איכפת ליה שאינו מבין אפילו הכי הוא 

)רבי שניאור זלמן מלאדי, אדמו"ר הזקן, מאמרי האדמו"ר הזקן הקצרים 1דף תקע"א(

סגולה.

הזוהר סגולה אף שאינו מבין

מבין כי מה איכפת ליה שאינו מבין אפילו הכי הוא סגולה. ובנידון שאר הלימוד יהיה בזה האופן מי שהוא בעל עסק גדול יהיה רוב לימודו בזוהר הקדוש אף שאינו 

)מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים דף תקע"א(

ה. מי שהוא בעל עסק גדול, יהי' רוב לימודו בזוה"ק, עת קבוע בכל יום ללמוד ספרי מוסר, ובפרט בספר הזוהר 

במאמר קן צפור אומר אדמו"ר הזקן:

ולמוד בכל יום זוהר מעט, ובשבת כל היום זוהר.

כט( ע"י טעימת יינה של תורה, פנימיות התורה, מתעורר האדם באהבה נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה

פנימיות התורה הוא בחי' משקה המשכרת, כמו יין לאחר שנכנס במעיו יצא מהעלמו ומתגלה ואז משכר 

ומבלבל הדעת וההשגה מפני שהי' בו כוח שלמעלה מן השכל בהעלם ועתה יצא ונתגלה, כמו"כ ברזין 

דאורייתא שהוא מה שלא נתלבשה במצוה אלא הן סיפור גדולת אור אין סוף ב"ה למעלה עד אין קץ ולמטה עד 

אין תכלית וכו' להשכיל ולהשיג סדר כל ההשתלשלות ולספר בשיעור קומת עצמות המאציל והנאצלים, כמו כל 

מאמרי האד"ר ואד"ז שהוא בחי' אהבה רבה שלמעלה מן הדעת וכו' ורזין דאורייתא שלמעלה מן ההשגה בהעלם 

גדול, וכשטועמים ומשיגים יתבלבל דעתו, כלומר שנולד לו מחמת ההתבוננות בהם אהבה נפלאה שלמעלה מן 

)ס' מאמרי אדמו"ר הזקן, תקס"ג ח"ב ד"ה והשתי' כדת(

ה. וכמו ששמענו בפירוש מפי אדמו"ר הזקן בליאזני, שיש בחינת טמטום המוח וכו', ולזה מועיל קריאת דברי 

)חנה אריאל, להרי"א מהומיל, שמות ע' ס"ד(

א. שמעתי ממהר"ם הלוי יפה שאמר בשם אדמו"ר הזקן נבג"מ סגולה למחשבות זרות בעת התפילה הוא ג' 

דרכים וכו', וכן ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמה אעפ"י דלא ידע מאי קאמר, ולכן כיון שג' דברים אלו אינם 

)ס' מגדל עז, מאמרי דא"ח מאדמור"י חב"ד, ע' תכ"ו(

ב. י"ג דברים הם להסיר כל המונעים בתפילה וכו', והג' הוא עסק ולימוד דברי מוסר הנמצאים בזוהר מלשון הארה, 

הדעת וההשגה וכו'.

הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר.

צריכים כוונה, לכן מועילים לטהר המחשבה ממחשבות זרות.

שמאיר במקום החושך שהוא חכמת אמת.

כ( סגולה לבעל עסק

מה איכפת לי' שאינו מבין, אפילו הכי הוא סגולה. בנידון שאר הלימוד יהי' בזה האופן, מי שהוא בעל עסק גדול יהי' רוב לימודו בזהר הקדוש, אף כשאינו מבין, כי 

)מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים דף תקע"א(

א. והמשכילים יבינו אינון מארי קבלה דאתמר בהון והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע, אילין אינון דקא 

משתדלין בזהר דא דאתקרי ספר הזהר דאיהו כתיבת נח דמתכנשין בה שנים מעיר ושבע ממלכותא 

)זהר בהעלותך קנ"ג(

דבהון יתקיים כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ודא אורה דספרא דא.

ל( עסק חכמת הסוד מונעת התנשאות חכמות חיצוניות ונדחה מפני' כהחושך מפני האור

א. פנימיות התורה הם חיים לפנימיות הגוף שהוא הנפש, והחיצוניות לחיצוניות הגוף. והעוסקים ברמז וסוד, אין 

)אבן שלמה פרק ח' אות כ"ז(

כט( ע"י טעימת יינה של תורה, פנימיות התורה, מתעורר האדם באהבה נפלאה שלמעלה מן הדעת וההשגה

פנימיות התורה הוא בחי' משקה המשכרת, כמו יין לאחר שנכנס במעיו יצא מהעלמו ומתגלה ואז משכר 

ומבלבל הדעת וההשגה מפני שהי' בו כוח שלמעלה מן השכל בהעלם ועתה יצא ונתגלה, כמו"כ ברזין 

דאורייתא שהוא מה שלא נתלבשה במצוה אלא הן סיפור גדולת אור אין סוף ב"ה למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין 

תכלית וכו' להשכיל ולהשיג סדר כל ההשתלשלות ולספר בשיעור קומת עצמות המאציל והנאצלים, כמו כל מאמרי 

האד"ר ואד"ז שהוא בחי' אהבה רבה שלמעלה מן הדעת וכו' ורזין דאורייתא שלמעלה מן ההשגה בהעלם גדול, 

וכשטועמים ומשיגים יתבלבל דעתו, כלומר שנולד לו מחמת ההתבוננות בהם אהבה נפלאה שלמעלה מן הדעת 

)ס' מאמרי אדמו"ר הזקן, תקס"ג ח"ב ד"ה והשתי' כדת(

בדביקות נפש האדם בצירופי אותיות אף שאינו יודע ומבין הענין בעין השכל רק שהוגה ומדבר בהם, הרי הם מעלים את 

כל צירופי אותיות התורה יש בהם יתרון ומעלה יתירה זו, שבדביקות נפש האדם בצירופי אותיות אף שאינו יא.

יודע ומבין הענין בעין השכל רק שהוגה ומדבר בהם )לאפוקי הרהור דלאו כדיבור דמי( הרי הם מעלים את 

הנפש למקום שלא היתה הנפש מגעת שם מצד שרשה, כי שרש אותיות התורה היא הגבה למעלה משרש הנפש.

)תורה אור לבעל התניא, פ' בשלח ד"ה אשירה לה'(

בכלל מקרא הוא ג"כ לימוד פנימיות התורה, שהרי מדרש הזהר הוא על פסוקי התורה, ועוד שגם בלימוד רזין ו.

דאורייתא אינו משיג רק המציאות מההשתלשלות ולא המהות, א"כ אינו דומה למשנה ותלמוד שמשיג מהות 

חכמתו ית' ובלימוד ההשתלשלות אינו משיג כלל מהות חכמה זו . . אלא רק ידיעת המציאות. ואעפ"כ דבר גדול הוא 

מאד כיון דא"א להיות בזה השגת המהות, וה"ז כמו שבמקרא אע"פ שא"א להיות ההשגה בבחי' חכמה כיון ששרשה 

למעלה מהחכמה לכן גם מה שאומר האותיות דבר גדול ועצום הוא . . כמו"כ ידיעת המציאות מהפנימיות אע"פ 

יצר הרע יכול להתגרות בהם.

וההשגה וכו'.

הנפש

שאינו משיג כלל המהות דבר גדול הוא עד להפליא...

ז. והנה כיון שהתורה היא הממוצע המקשר ומחבר נש"י להקב"ה, והממוצע יש בו שני בחינות, סתים וגליא, א"כ 

בחי' הפנימיות הנק' סתים הוא המקשר ומחבר בחי' פנימיות של הנשמה לבחי' פנימיות אלהותו ית'.

)לקוטי תורה לבעל התניא, פ' ויקרא דף ה' טור ב' ואילך(

יא( לימוד פנימיות התורה הוא בכלל "שליש במקרא"

א. ועפ"ז יתורץ מה שנדחקו גדולי המפרשים בפי' מימרא זו ]ע"ז יט, ב[ דלעולם ישלש אדם שנותיו שליש 

במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד . . אמנם לפמ"ש א"ש, דבתחלת לימודו של אדם ישלש השליש 

במקרא ממש לבדו, דאף על גב שלתלמוד צריך זמן יותר מ"מ יש לו למהר ללמוד המקרא בתחלה ואחר שהגדיל 

בחכמה יש לו לקיים השליש במקרא בתושב"כ עם מה שילמוד אח"כ מפנימיות התורה והאגדות, שזה נכלל הכל 

בשליש במקרא כנ"ל )ואפשר דגם לימוד מדרש רבה ושאר המדרשים הוא בכלל השליש במקרא . . ואף שבהלכות 

ת"ת מבואר דמדרש תורה שהוא ספרא וספרי וכה"ג הן בכלל שליש במשנה, היינו מפני שהן הלכות וגופי התורה 

כמו המשנה, משא"כ לימוד הרבות שהן אגדות שעל המקרא ומוסר ה' אפשר שזה נכלל בשליש במקרא...

)לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ג' ואילך(

ב. הנה לימוד הזהר וכהאריז"ל הוא בכלל שליש במקרא . . אבל בלימוד סודות הזהר אין השגה אפילו לגדולי 

החכמים רק ידיעת המציאות מההשתלשלות ולא השגת המהות כלל, וה"ז כעין לימוד המקרא שהוא קורא 

בשמותיו של הקב"ה אע"פ שאינו משיג כלל עצמיות הגנוז בהן כנ"ל. וכעין זה הוא בלימוד הזהר וע"ח. ולכן הוא 

בכלל שליש במקרא . . ולכן ג"ז נקרא לריח שמניך, שידיעת המציאות היא כמו ריח בעלמא לגבי השגת מהות 

חכמתו ית' שבמשנה ותלמוד.

ג. וע"ד שנתבאר באגה"ק קרוב לסופו שבלימוד סדר ההשתלשלות אף אם השיג המציאות לא עדיף מצד עצמו 

כלימוד המצות שמשיג ותופס המהות כו', אלא מצד שידיעת המציאות הוא ג"כ מצוה רבה ונשאה ואדרבה 

עולה על כולנה כמ"ש וידעת היום דע את אלקי אביך כו' ומביאה ללב שלם. ועוד שגם הריח וידיעת המציאות הוא 

)לקוטי תורה לבעל התניא, שיר השירים דף ג' סוף טור ג' ואילך(

יג( כמו שהמלח נותן טעם בבשר כן לימוד פנימיות התורה נותן טעם בנגלה דתורה )הנק' לחם ובשר(

מכ"ז יובן בתוספת ביאור ענין ולא תשבית מלח כו', שלימוד הפנימיות נק' בשם מלח, שהמלח ממתקת והנה

הבשר אף שאין בו טעם בעצמו כמו הבשר, וכך הנגלה שבתורה נמשל לחם, כמ"ש ]משלי ט, ה[ לכו לחמו 

בלחמי, וגם לבשר, כמ"ש במ"א ע"פ זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, דקאי על תושבע"פ, וכן בגמ' ב"ב דף 

כ"ב אמרו אכלו בישרא שמינא בי רבא. והיינו כמו הלחם והבשר יש בהן טעם, וממש כך בלימוד הנגלה שבתורה יש 

בה השגת המהות ממש, משא"כ בלימוד הפנימיות שאין בזה רק ידיעת המציאות ולא השגת המהות, והמהות נסתר 

ונעלם ואינו מושג כלל להיות בבחי' טעם ממש כמו הנגלה, עד לע"ל שיתגלה פנימיות התורה. ולכן נמשל למלח, 

)לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ד'(

הארה מבחי' פנימיות התורה כו' . . ולכן צ"ל ב' הבחינות לריח שמניך כו' ושמן תורק כו'.

לומר שעם היות שאין בו טעם, עכ"ז הוא דייקא הנותן טעם בהבשר.

יד( מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש )סודות התורה(, לא טָ עַ ם טַ עַ ם של יראת חטא

רז"ל באבות דרבי נתן )ס"פ כ"ט וכ"ה ג"כ בברבות כל מי שיש בידו מדרש ואין בידו הלכות לא טעם טעם וז"ש

של חכמה, כל מי שיש בידו הלכות ואין בידו מדרש לא טעם טעם של יראת חטא, פי' שהלכות נק' טעם 

של חכמה לפי שבהן ועל ידן מושג המהות חכמתו ית' שנתלבשה בהלכה זו, משא"כ בלימוד הפנימיות הנק' מדרש 

אין מושג המהות ממש, ולכן נק' שלא טָ עַ ם טעם של חכמה, פי' המהות ממש. ועכ"ז מי שיש בידו הלכות ואין בידו 

מדרש לא טעם טעם של יראת חטא, כי אף שבלימוד המדרש אין מושג רק הארה, מ"מ זו ההארה מביאה לידי יראת 

חטא . . ועוד כי אף שזהו רק הארה, הנה היא הארה מבחי' הפנימיות, כי אורייתא סתים וגליא.

)לקוטי תורה לבעל התניא שם טור ד'(

טו( ע"י שיראת ה' היא אוצרו, עי"ז התורה נק' תורת ה'

ג"כ ענין מארז"ל פ"ב דשבת דף ל"א סע"א, קבעת עתים לתורה כו' פלפלת בחכמה כו', ואפילו הכי אי וזהו

יראת ה' היא אוצרו אין, אי לא לא. משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעליה, הלך והעלה 

לו, אמר ליה, עירבת לי בהן קב חומטין, אמר ליה, לאו, א"ל, מוטב שלא העליתה. והענין, כי חטה הוא כ"ב 

אתוון דאורייתא . . וקב חוטמין פרש"י ארץ מלחה, והוא ענין ולא תשבית מלח כו'. וזהו שנזכר עירבת לי בהן 

קב חומטין, דתיבת לי מיותר, אלא דר"ל שע"י שיראת ה' היא אוצרו אזי התורה והחטים הם לי, ונק' תורת ה' . . 

)לקוטי תורה לבעל התניא שם דף ו' טור א'(

משא"כ תורה בלא יראה כו'.

לימוד בזהר הקדוש מסיר טמטום הלב )מאה שערים לבעל התניא(.

הלומד בספר זהר הקדוש בעולם הזה, אז לעתיד לבא לא ישב בבושה. )זהר פרשת וישב דף קפה ע"א בכללות, 

ובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא פרשת צו(.

ב. י"ג דברים הם להסיר כל המונעים בתפילה וכו', והג' הוא עסק ולימוד דברי מוסר הנמצאים בזוהר מלשון הארה, 

)לקוטי תורה פ' תבוא(

שמאיר במקום החושך שהוא חכמת אמת.

לג( חוק ולא יעבור ללמוד הזוהר מסדר השבוע

א. ביום שבת קודש יהי' לכם שיעור קבוע ללמוד בזוהר הקדוש מסדר השבוע, וזה יהי' לכם חוק ולא יעבור.

)הכנה דרבה(

במס' סוטה )דף כ"א(: עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה, ופי' רש"י: לכבות את האהבה זו תורה, דכתיב 

ז( "המאור שבה מחזירו למוטב" - הכוונה לתורת הסוד

הביאני אל בית היין, ודגלו עלי אהבה, יין סוד, עכ"ל.

דרש"י בא להשמיענו כדברי רבותינו מתלמידי הבעש"ט הקדוש זי"ע, כי מש"כ בתורה המאור שבה ונראה

מחזירו למוטב, לא על פלפולי התורה הנגליות לנו בלבד נאמרו הדברים, דהרי עינינו רואות ההיפך הרבה 

פעמים בעוה"ר, וכמ"ש בזה בס' דרך אמת להה"ק מוהר"ר פייביש מזבריזא זי"ע, וכן בשארי ספה"ק, ובפרט בספרי 

המעוררים ומלהיבים לבות בנ"י ללימוד חכמת האמת, וכמו בס' סור מרע ועשה טוב והוספות מהרצ"א זי"ע ודומיהן, 

עיי"ש דעיקר קאי על מי שלומד ומאמין בפנימיות התורה וסודותי' אשר טמונים בתורה, אז יזכה בלימודו לדביקות 

בהשי"ת והמאור שבה מחזירו למוטב.

וז"ש רש"י בפירושו על הך דאין עבירה מכבה תורה דהיינו אהבה שנקרא יין סוד כנז'.

מצאתי כדברים האלו בירושלמי חגיגה )פ"א הלכה י'( הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו השאור שבה הי' מקרבן וכן

לתורה, ופי' בקרבן העדה: המאור שבה רמז לסודות החכמה, עיי"ש. וזה שנאמר בש"ס דילן )פסחים דף 

ג' ע"ב ובפתיחתא דמד"ר איכה( המאור שבה. ובירושלמי הנז' איתא "השאור" שבה, היינו המעמיד, שהוא עיקרו 

)דברי תורה מהדורא ב' סי' ט'(

סודות התורה, כמ"ש בקרבן העדה דהעיקר הם הנסתרות, זהו מחזיר למוטב כנז' כו'.

ד( הלומד זוהר, אעפ"י שאינו מבינו, הקב"ה מתקן דבריו

הלומד הזוהר, אפילו אינו יודע ואינו מבין מה שמוציא מפיו, הקב"ה מתקן דבריו. וכך אמרו קמאי וסמכוהו 

אקרא ודגלו עלי אהבה, אל תקרי ודגלו אלא ודילוגו. ועיין בהרב חיד"א בקונטרס טוב עין בשם 

ה"א ז"א וכו'.

יתפרש לרמוז לו, דאע"ג שאדם הוא כבהמה ואינו יודע לקרות, עכ"ז משמיא יכפלו לו שכרו. ויש רמז ולפ"ה

בפסוק אדם ובהמה תושיע ה', דתיבות תושיע ה' עם התיבות וב' כוללים של תיבות יעלו כמס' תיבות 

)הקדמת המוצאי לאור ס' התיקונים דפוס ליוורנו(

זה"ר תיקוני"ם בדקדוק צ"ח.


ללמוד קבלה
08/01/2015 07:40
kabbalah
קבלה

דעתם של גדולי ישראל

אפשר לנהל "מלחמת ציטוטים" בה כל צד מביא ציטוטים ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדורות, המצדיקים את דרכו והתנהלותו, וכמובן, שיש ציטוטים לכאן ולכאן, ועם זאת, בלתי מוסרי ובלתי הגיוני, להתעלם לחלוטין מדבריהם של מנהיגי הדורות, ענקי הרוח, קדושי עליון שחיו כאן בינינו, ועמדו בכל תוקף שיש ללמוד את חכמת הקבלה ופנימיות התורה, לכל יהודי בעם ישראל, גם אם אינו מוחזק כתלמיד חכם גדול, וגם אם טרם חצה את שנת ה 40 או טרם סיים את כל הש"ס.

(הערה חשובה - כמובן, שיש להבחין מה מותר ללמוד ומה אסור, ומה אי אפשר ללמוד, ראו הרחבה ופרוט על כך בדף הבא):

"חכמת הקבלה מחכימת פתי ומי שלא ראה אור החכמה זו לא ראה מאורות מימיו כי אז יבין וישכיל סוד אחדותו ברוך הוא וסוד השגחתו... וכל הפורש ממנה פורש מהחיים הנצחיים הרוחניים" (השל"ה הקדוש, בעשרה מאמרות, מאמר א', דף ל')
"בדור הזה האחרון, מי שאינו עוסק בספר הזוהר ותיקונים וכתבי האר"י, שהם חיים ממש לנפש, ידע נאמנה שכל תורתו שעוסק הוא משפה ולחוץ"(ר' יצחק איזיק יחיאל ספרין מקומרנה, היכל הברכה).
"יודע אני שבזכות ספר הזוהר הקדוש וכתבי הקבלה שיתפשטו בעולם ייצא עם ישראל לחירות, ובלימוד זה תלויה גאולתנו" (הרש"ש, אור הרש"ש, עמ' 159).
"ובלי ספק כי העוסקים בתלמוד בבלי בלבד, מגששים כעוורים קיר, בלבושי התורה, ואין להם עיניים רואות ברזי התורה הנסתרים בו." (הרב חיים ויטאל, הקדמתו לשער ההקדמות של האר"י,אות ל')
"להפנות את הלבבות ולהעסיק את המוחות במחשבות נאצלות, שמקורן ברזי תורה, נעשה בדור אחרון הכרח גמור לקים היהדות." (הראי"ה קוק, ערפילי טוהר, סה')
"עתה קרבו הימים, שהכל יכירו וידעו, שישועת ישראל וישועת העולם כולו תלויה רק בהופעת חכמת אור הגנוז של פנימיות רזי תורה בשפה ברורה. הנסתר יעמיד על רגליו גם את הנגלה, וכולא ברזא קיימא". (הראי"ה קוק, אגרות הראי"ה ח"א, עמ' צ"ב)
הגאון מוילנא בפירוש לסידורו: "ההשגה מתחילה מתורת הניסתר ורק אח"כ משיגים יתר חלקי התורה. ולבסוף משיגים את התורה הנגלית."
"כל אחד מה שמלמדין אותו בבטן אמו כן יש יכולת בידו להשיג. ומי שהיה יכול להשיג סודות התורה והוא לא ישתדל להשיגן - נידון בדינין קשין רחמנא לצלן." (הגאון מוילנה, אבן שלמה חלק כ"ד).
"כל המונע וחושך עצמו מלימוד הקבלה, הוא נדחה ממחיצת צדיקים ומפסיד עולמו ואינו זוכה לראות באור פני מלך חיים יתברך." (חוות יאיר סימן ר"י).
"וכן יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מר"ן האר"י וספר הזוהר, אשר הם חיינו. ולו עמי שומע לי בעקבות משיחא, אשר הרע והמינות גובר, היו שוקדין כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר והתקונים כתבי מר"ן, והיו מבטלין כל גזירות רעות והיו ממשיכים שפע ואור... חיות אדם הישראלי תלוי בספר הזוהר ובכתבי מר"ן ללמוד בקדושה ובשמחה ובנועם וביראה ואהבה, כל אחד לפי השגתו וקדושתו וכל ישראל קדושים." (נוצר חסד פרק ד' משנה כ').

חכמת הקבלה
08/01/2015 07:39
kabbalah

בעניין החיוב ללמוד פנימיות התורה בדורנו וחכמת הקבלה

יהודי יקר!!

ייתכן, ועד היום, נמנעת מלעסוק בחלק החשוב ביותר בתורתנו הקדושה המכונה פנימיות התורה.

אנא ממך, גש לקרוא את הדפים הבאים, בידיעה ברורה, כי על כתפיך מונח החיוב להוות את החלוץ לפני המחנה. בכוח הלימוד שלך, תוכל להוביל את עם ישראל כולו, דתיים וכאלה שעדיין לא, למקום טוב יותר, בו כולם עובדים את ה' באמת ובשמחה.

אם מתעתד אתה לחוש ולחמוק מאחריות זו, המשך הלאה, ותר, חפש במקום אחר. אך אם אתה מבני החיל והמעלה, ועתידו הרוחני והגשמי של עם סגולה חשוב לך, תוכל להביט ואולי אף להפנים את המסר החד, אותו מעבירים לנו גדולי ישראל מכל הדורות, ובייחוד בדורנו זה שבו מתחדד המסר אף פי כמה:
חייב אתה ללמוד פנימיות התורה!

יודעים אנו כי יהודי חשוב וירא ה' אתה, וכי לא בקל תשנה ממנהגך, מלימודך, מהרגלך בקודש, וכיצד זה אנו טוענים כי חייב ללמוד פנימיות התורה? לכן, באים אנו על הסדר בדפים הבאים, לבאר לתרץ וליישב הקושיות. ותקווה ותפילה אנו לבורא עולם, כי בסיום הקריאה, ואולי לאחר ברורים נוספים בספרים הקדושים, תקבל החלטה אמיצה ומוצדקת – להקדיש חלק מזמן הלימוד – גם לפנימיות התורה.
עלה והצלח אח יקר.

משל העבד הנאמן עד מאוד
חשיבות לימוד הנגלה וההלכה
דעתם של גדולי ישראל
המותר והאסור בלימוד הקבלה
למה לי ללמוד פנימיות?
למה דווקא היום?
בעל "הסולם" מקשה על עצמו
הגאולה ואהבת חינם רק בלימוד פנימיות התורה
שאלות לבדיקה האם אתה צריך ללמוד פנימיות
איך בפועל לומדים פנימיות התורה

קבלה
08/01/2015 07:38
kabbalah
קבלה

אודות חכמת הקבלה


מהי חכמת הקבלה?

נביא כאן מדבריו של מורנו הגדול בעל "הסולם" זצוק"ל, במאמר מהות חכמת הקבלה - על מה סובבת החכמה? שאלה זו כמובן עולה על כל בר דעת, וכדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו אתן הגדרה נאמנה ומשומרת, כי חכמה זו היא לא פחות ולא יותר אלא סדר של שרשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים המתחברים וקולעים למטרה אחת מאד נעלה, הנקובה בשם "גילוי אלקותו ית' לנבראיו בעולם הזה".

חכמת הקבלה אם כן, מגלה לנו את החוקים השורשיים ביותר, ובסדר של סיבה ותוצאה מהעולמות העליונים אל עולמנו זה הגשמי.

קיימות מספר שיטות ללימוד חכמת הקבלה, אך מקובל כי האר"י הקדוש, הוא גדול המפרשים שקמו לחכמה זו, וכתבי תלמידו - ר' חיים ויטאל זי"ע הם אבני היסוד של החכמה. כמובן, ישנו ספר הזוהר, המאיר עד הרקיע, שנכתב בידי רשב"י וחבורתו, ומהווה את החלק החשוב ביותר בפנימיות התורה וחכמת הקבלה.

בעל "הסולם", במפעלו הגדול והעצום, כתב פרושים גם על כתבי האר"י והן את פרוש "הסולם" על הזוהר הקדוש. בעשותו כן, היה לגדול המפרשים שקמו לחכמת הקבלה בדורות האחרונים, ויש שרואים בו גדול המקובלים מאז האר"י הקדוש.

מה אם כן, אומרת לנו החכמה הזו? מה היא באה ללמד אותנו? אותך? כיצד חכמה מופשטת זו מצליחה להגיע עד לחיינו כאן, בעולם הזה, השפל, החומרי, הבזוי?

במשפט אחד, מתומצת, אך ממצה, נאמר כי הלומד חכמה זה, צריך להגיע לדבקות עם בוראו. ועיקר הדרך לשם עוברת דרך המצווה אותה מגדיר רבי עקיבא, ככלל גדול בתורה - "ואהבת לרעך כמוך".

מעיקרי חכמת הקבלה (בדרך בעל "הסולם")

עיקר ראשון: הבורא טוב ומטיב

אחד – הבורא הוא הסיבה הראשונה לכל דבר, הוא הטוב המוחלט מבחינת התפיסה שלנו.
יחיד – כל פעולותיו שנראות לנו כפעולות רבות, הן כולם פעולות של השפעה.
מיוחד – כל מושא פעילותו הוא עניין של להשפיע.

עיקר שני: הבריאה היא רצון לקבל

הבורא ברא רצון לקבל. בעל הסולם בא והגדיר את תופעת הבריאה בצורה נפשית כדי שכל הבריאה תהיה מיוחסת לנברא עצמו ולא רק לספירות מנותקות מהאדם, בכך הוא קישר את תורת הקבלה למציאות נפשו של האדם. הגדיר באופן ברור את הבריאה כרצון לקבל. בגדר ג' במבוא לספר הזוהר הגדיר בעל הסולם שכל תורת הקבלה וכל ספר הזוהר נכתב רק לפי נשמת האדם. וכל הגדר בו אנו צריכים להבין את הזוהר הקדוש ספר היסוד של חכמת הקבלה להבין את תורת הקבלה רק דרך נפשו של האדם.

עיקר שלישי: הקשר בין הנברא לבורא הוא קשר של השוואת צורה

החיבור בין הבריאה לבורא היא ע"י השוואת צורה, ולא בשום צורה אחרת, הדבקות באופן רגיל נתפסת אצל האדם שאני רוצה והוא ייתן לי וכך ארגיש שלם. זה מעביר אותנו לצורה של דרך שמבדילה בין הטומאה לקדושה.

העיקרים בדרך
עיקר רביעי: האדם הוא פנימיות ולא חיצוניות

האדם הוא נשמה ולא גוף. כל הנתפס לחושינו בצורה של חיצוניות היא צורה נפסדת ולא נכונה. רק הפנימיות יכולה לקבל את ההטבה מהבורא.

עיקר חמישי: צריך לתקן את הפנימיות שבי ולא את החיצוניות.

פנימיות היא הנשמה וחיצוניות הוא הגוף מלשון נגף.

העיקרים של סביבת הפעולה
עיקר שישי: קיום תורה ומצוות

בלי לימוד תורה וקיום מצוות אי אפשר לתקן.

עיקר שביעי: כל החיצוניות באה בשביל הפנימיות

כל התורה ומצוות הם הדרך להגיע לתקן את הפנימיות של האדם, בלי תורה ומצוות א"א לתקן את פנימיות האדם. התורה ומצוות החיצוניים באו לתקן את פנימיות האדם.

עיקר שמיני: תיקון הגאווה

על ידי התבטלות לרב שחי בארץ. ויתור על הגאווה מאפשר לאדם להיות ברשות היחיד, שהיא רשותו של הבורא יתברך. הרשות העצמית שלו מבדילה אותו מהבורא.

עיקר תשיעי: תיקון האנוכיות

על ידי פעולה בקבוצת חברים כדי להגיע לאהבת חברים. האהבה היא קבלת אור חכמה שהוא אור של מטרת הבריאה. אהבת חברים היא הגשר לאהבת ה'.

עיקר עשירי: משיח - השלמות בבחינת ישראל אורייתא וקב''ה חד הוא

השלמות הסופית היא החיבור המלא בבחינת האהבה השלמה בין הבורא ועם ישראל המתבטאת בתורה המהווה את הקשר השלם בין הבורא לנברא. היא גם בחינת משיח, המהווה את התיקון הסופי של התפשטות האור בבחינת הגוף, שהוא ישראל המהווה את גוף הבורא, דהיינו ההוצאה מהכוח את הפועל של רצון הבורא.

סיכום
בעל הסולם נתן לנו דרך בתורת ישראל, שנותנת את האפשרות להגיע לשלמות. החיבור המושלם בין תורת הקבלה, שהיא פנימיות התורה, לבין פנימיות האדם, היא היחידה האפשרית לגלות את האני המשותף, שהיא השכינה הקדושה המחברת בין כל נשמות ישראל. לנו נותר ללכת בדרך זו והזמן לעשות זאת הוא עכשיו.